Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (vastgesteld op 1 september 2018)

Astrid van Hoek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65079027.

Definities
Zorgaanbieder: Astrid van Hoek, gevestigd: Spoordonkseweg 45, 5688KB te Oirschot
Zorgvrager: een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of een ander bij de zorgvrager betrokkene voor zover de zorgvrager geen wettelijk vertegenwoordiger /belangenbehartiger heeft.
Opdrachtgever: een rechtspersoon die zorg- en dienstverlening ontvangt of zal ontvangen, zoals een school, kinderdagverblijf of instelling voor ouderenzorg.
Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of  wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigt.

Voorwaarden van toepassing
Op alle met Astrid van Hoek gesloten zorgovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 1 september 2018.
Astrid van Hoek brengt zorgvrager/opdrachtgever op de hoogte van de geldende Algemene Voorwaarden door een verwijzing naar www.astridvanhoek.nl. Op verzoek worden deze op papier verstrekt.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Astrid van Hoek voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Bekendmaking algemene voorwaarden
De zorgaanbieder overhandigt de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever of zorgvrager en/of verwijst hem hiervoor naar de website; www.astridvanhoek.nl voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst
Een zorgovereenkomst wordt mondeling of schriftelijk aangegaan tussen zorgaanbieder en zorgvrager/opdrachtgever.
Met Astrid van Hoek gesloten overeenkomsten leiden voor Astrid van Hoek tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Astrid van Hoek gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Astrid van Hoek verlangd kan worden.
Astrid van Hoek geeft aan zorgvrager en/of diens wettelijk vertegenwoordiger of opdrachtgever algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorgverlening, waarover zorgvrager en/of vertegenwoordiger redelijkerwijze dienen te beschikken.
Voor zover Astrid van Hoek voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van of medewerking door de zorgvrager/opdrachtgever, respectievelijk een participant, is Astrid van Hoek uit haar verplichtingen ontslagen bij het niet tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Betaling/aanbieding
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een tarief vastgesteld. De duur van de zorgverlening kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd zijn.
Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum verricht te zijn.
Bij het in gebreke blijven van betaling binnen de termijn van 14 dagen is zorgvrager/opdrachtgever vanwege rechtswege in verzuim. De incasso- en overige kosten die Astrid van Hoek heeft moeten maken voor het alsnog kunnen innen van de betaling zijn verschuldigd door de zorgvrager/opdrachtgever.
Alle door Astrid van Hoek gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Ondertekening van de aanbieding of offerte door zorgvrager/opdrachtgever en Astrid van Hoek maakt dat de overeenkomst en offerte bindend is.
Wanneer de tarieven worden aangepast zal de zorgvrager/opdrachtgever hierover een maand van tevoren schriftelijk worden ingelicht.

Annuleren/ontbinden/opzeggen
De overeenkomst eindigt bij het verstrijken van de looptijd, het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit, het overlijden van de zorgvrager, schriftelijke opzegging door één van beide partijen of ontbinding door rechterlijke tussenkomst.
Astrid van Hoek kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen als de zorgvraag/opdracht zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen. indien de zorgvrager/opdrachtgever weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
De zorgvrager/opdrachtgever dient een gemaakte afspraak 24 uur van te voren te annuleren. In geval van niet tijdige annulering brengt Astrid van Hoek van het bepaalde tarief 50% van de gereserveerde tijd in rekening. Bij niet komen opdagen wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Indicatie
De zorgvrager die met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te beschikken. Astrid van Hoek ontvangt een kopie van de geldige indicatie.
De zorgvrager dient Astrid van Hoek te informeren over het intrekken of het wijzigen van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie.

Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Astrid van Hoek ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Astrid van Hoek houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De zorgvrager/opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De zorgvrager/opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan diegene verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid
Astrid van Hoek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door zorgvrager/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Astrid van Hoek sluit elke aansprakelijkheid uit ter zaken van schade of letsel, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Astrid van Hoek, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Astrid van Hoek.
De zorgvrager/opdrachtgever is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te sluiten.

Arbeidsomstandigheden
In het geval Astrid van Hoek zorg- en dienstverlening verleent in de privéwoning van zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

Dossiervorming, geheimhouding en privacy
Astrid van Hoek werkt volgens een eigen privacy beleid, welke terug te vinden is op de website www.astridvanhoek.nl . Op verzoek wordt deze ook op papier verstrekt.

Geschillen
Astrid van Hoek is aangesloten bij het klachten portaal zorg, www.klachtenportaalzorg.nl. Klachten over behandeling en/of geleverde zorg kunnen bij dit onafhankelijke orgaan worden ingediend. De beoordeling van klachten door het klachtenportaal is bindend.
Administratieve geschillen worden afgehandeld volgens het Nederland recht.

Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Astrid van Hoek: www.astridvanhoek.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

Oirschot, 1 september 2018