Privacy beleid

Privacy Beleid

Algemeen
Astrid van Hoek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Astrid van Hoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u hier toestemming voor hebt gegeven.
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
– Als praktijk Astrid van Hoek ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Astrid van Hoek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Het uitvoering geven aan de zorgovereenkomst
– Administratieve doeleinde
– Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De zorgovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Astrid van Hoek de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht
– Geboortedatum
– Gegevens over gezondheid, voor zover van belang voor de begeleiding.
– Gegevens over uw privésituatie, voor zover van belang voor de begeleiding.
– Naam huisarts en/of andere zorgverleners
– Gegevens over school
– Afbeeldingen en videomateriaal ten behoeve van de begeleiding

Verwerwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoering geven aan de zorgovereenkomst
Voor een goede zorgverlening is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleider/coach, een dossier aanleg. In dit cliëntdossier worden bovenstaande gegevens opgeslagen. Daarnaast bevat het cliëntdossier aantekeningen over hoe het met u gaat en over de inhoud van de begeleidingscontacten. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, oftewel van u heb gekregen, of na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over verslaggeving van psychologisch onderzoek.
Als uw begeleider/coach ben ik de enige persoon die toegang heeft tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van administratieve doeleinden
Wanneer de begeleiding wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet of WMO ben ik genoodzaakt ook uw BSN-nummer te verwerken. Dit staat namelijk in de beschikking van de gemeente en moet ik gebruiken in mijn facturatie. Ik factureer in dit geval rechtstreeks naar de gemeenten; uw BSN-nummer wordt alleen in het contact met de gemeente gebruikt.
Voor de financiële administratie heeft mijn boekhouder toegang tot een zeer klein deel van uw gegevens. Het gaat hierbij alleen om uw naam.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie.
Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval moet ik medewerking verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers, door het ondertekenen van de zorgovereenkomst.

Bewaartermijn
Astrid van Hoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat het cliëntdossier gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar bewaard wordt.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen
– Papieren dossiers worden achter slot en grendel bewaard

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Als ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen
Astrid van Hoek kan het privacybeleid eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dit geval via mijn website www.astridvanhoek.nl informeren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komt u er samen met mij niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan contact opnemen met Klachtenportaal zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier invullen op www.klachtenportaalzorg. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Astrid van Hoek
Spoordonkseweg 45
5688KB Oirschot
Mail: Astrid.van.hoek@iae.nl
Tel: 06-40375704

Oirschot, 1 juni 2018